Betoog Algemene Beschouwingen Begroting 2015-2018

Betoog Voerendaal Actief Begroting 2015 en Raming 2016-2019

 

Voorzitter,

Ter bespreking en besluitvorming ligt thans een voorstel voor, dat gekenmerkt wordt door hoge lasten van oud beleid, dat nog jaren doorwerkt in de begroting. Tegelijkertijd komt er in deze onzekere tijden veel nieuwe uitvoering van de decentralisaties van rijksbeleid op Voerendaal af.

 

De begroting als afspiegeling van politieke keuzes van de huidige coalitie is weer een ander verhaal. Ruimte voor nieuw beleid is er amper, terwijl de ambitie nadrukkelijk aanwezig is om Voerendaal aantrekkelijk te houden of te maken voor burger, ondernemer en recreant. Hier komen we terecht in het spanningsveld van nut en noodzaak van de investeringen met maatschappelijke effecten.

 

 Voor Voerendaal Actief betekent dit in ieder geval dat de maatschappelijke effecten van voorgestelde sober en doelmatig uitgevoerde investeringen moeten opwegen tegen de kapitaallasten.

Want voorzitter, er komt, zoals gezegd, heel veel af op het incasseringsvermogen van ons bestuurlijk en ambtelijk apparaat. De 3 D’s  betekenen een aardverschuiving in de beleving van de burger ten aanzien van individueel te verzilveren rechten naar collectieve basis-voorzieningen. Er moet heel veel meer met heel veel minder geld dan voorheen gerealiseerd worden als gemeentelijke zorg voor wonen, werken en jeugd voor iedereen die niet of deels op eigen kracht kan deelnemen in ons maatschappij.

 

De ontwikkelingen in het sociale domein zijn deels open eind regelingen die ten laste komen van de gemeentelijke begroting. Onzekerheid neemt toe, terwijl de rijksoverheid steeds meer afstand neemt en financieel onzalige besluiten neemt, die de manoeuvreerruimte van de gemeente fors inperken.

 

Maar ook hier ziet Voerendaal Actief kansen. In de eerste plaats kan creativiteit en bevlogenheid bij iedere individuele burger aangewakkerd raken. Daarnaast zijn er zakelijke kansen voor ondernemers, die privaat-publieke cocreatie kunnen gaan vormgeven. Want Voerendaal Actief is overtuigd van de kracht van ons bedrijfsleven, dat in staat is om anders te kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en hier oplossingen voor te bedenken en in business modellen te gieten.

Voerendaal Actief staat positief tegenover bevorderen en versterken van ondernemerschap en innovatie van gemeentewege. We zien op dit moment bijvoorbeeld interessante initiatieven zoals IBA en de aldaar ontluikende krachten zijn de groeibriljanten voor onze nabije toekomst. Verbindingen tussen jonge en gesettelde ondernemers die al vrij denkend prachtige ideeën hebben en innovatieve plannen maken voor de herinrichting van het fysieke en sociale domein. Het is maar één voorbeeld hoe anders de toekomst van Voerendaal zal kunnen gaan worden. Voerendaal Actief dient samen met Democraten Voerendaal hieromtrent een amendement in.

 

Voorzitter, de algemene lijn in de begroting 2015 en ramingen 2016-2019 kan Voerendaal Actief wel waarderen. Inzetten op een duurzaam sluitende begroting is in het licht van risico op preventief toezicht door de provincie volstrekt helder. Dat hiervoor uiteindelijk zowel forse ingrepen nodig zijn in de reservepositie als stijging van de gemeentelijke lastendruk, is voor Voerendaal Actief een minder plezierig voor-uitzicht. Voerendaal Actief stelt voor dat er sober en doelmatig wordt geïnvesteerd bij alle gemeentelijke projecten om de financiële armslag de komende tijd overeind te kunnen houden.

 

PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE:

Voerendaal Actief hecht waarde aan een functionele openbare ruimte, die bijdraagt aan de belevingswaarde van Voerendaal als een prettige en veilige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Op het punt van onderhoud- en snoeiwerk valt nog veel te verbeteren; ons werkbedrijf “in oprichting” zal uiteindelijk hierin voorzien

 

Waterbeheer blijft in onze gemeente een heikel thema, ondanks het feit dat er al veel gebeurd is aan gescheiden afvoer van vuil en hemelwater. De jaren geleden toegezegde periodieke rapportages over de stijgende grondwaterspiegel ( t.g.v. gestaakte pompactiviteiten van mijnwater) blijven boven de markt zweven.

 

PROGRAMMA SAMEN WONEN:

De voortdurende aanpassingen aan de woningvoorraad door de continue veranderingen in de samenstelling van de bevolking (vergrijzing en ontgroening) blijven de komende jaren veel aandacht en middelen vergen. Levensloop bestendig maken van woningen is een speerpunt van Voerendaal Actief. De ontwikkeling van echt duurzaam energiebeleid in Voerendaal staat helaas nog in de kinderschoenen. Het is goed te vernemen dat een start wordt gemaakt met visievorming en een actieplan.

De afbouw van het kernplan lijkt de finale fase in te gaan en dat is maar goed ook. Veel werk voor de portefeuillehouder en het ambtelijk apparaat om de ontwikkelaar kritisch te blijven volgen om echte stappen te blijven zetten. In 2015 gaat de schop eindelijk de grond in. Het actualiseren van de bestemmingsplannen zal in 2015 ook kunnen worden afgerond met het vaststellen van het plan Kunrade/Voerendaal.

Hert cultureel erfgoed is een waardevol bezit, dat ons laat zien waar onze voorouders vandaan komen. Ken je geschiedenis om het heden en de toekomst beter te kunnen begrijpen; Voerendaal Actief ziet graag dat vaart gemaakt wordt met de activiteiten terzake.

 

PROGRAMMA ECONOMIE en TOERISME:

Geen groei van welvaart en welzijn zonder voldoende werk. Onze maatschappij verandert. De voorliggende begroting heeft, zo meent VA, onvoldoende oog voor die veranderingen. De term “innovatie” of een synoniem daarvan, in relatie tot economie, komen wij in de programmabegroting nauwelijks tegen.  In z’n algemeenheid maakt de begroting melding van “nieuwe technologieën” welke er voor zullen zorgen dat de traditionele markt van ondernemingen zal gaan verschuiven. Die verschuiving heeft gevolgen voor onze arbeidsmarktpositie.  Her en der, buiten onze gemeente, worden initiatieven opgestart. Willen wij aansluiting vinden dan zullen wij nu moeten instappen. De Gemeente zal de kaders moeten scheppen zodat kennisinstellingen, zorgaanbieders en ondernemers gemotiveerd worden met ons mee te denken om uiteindelijk zelf de risico’s te nemen. Zorgtechnologie is niet meer weg te denken, maar staat in feite nog in de kinderschoenen. Digitale hulpverlening wordt een essentieel onderdeel van onze “nieuwe” maatschappij. Het zal ook de zelfredzaamheid in positieve zin beïnvloeden omdat van het inzetten e-Health een positieve impuls uitgaat.

E-Health biedt meerdere voordelen door bijvoorbeeld onze niet benutte arbeidsreserve te laten participeren, denk hierbij aan strijkhulp, boodschappenhulp. Het versterken van ondernemerschap en innovatie in Voerendaal is een logische keuze om Voerendaal intrinsiek te versterken.

Het bedrijfsverzamelgebouw voor ons mkb is een lang gekoesterde wens. Wanneer kan de raad van Voerendaal een voorstel tegemoet zien?

Toerisme in Voerendaal is nog grotendeels onontgonnen terrein; wellicht dat IBA hierin nog stimulansen kan aanreiken door het leggen van slimme verbindingen tussen ondernemers en vrije denkers die IBA projecten voorbereiden. Ook hiervoor verwijzen wij naar het eerder genoemde amendement.

 

 

PROGRAMMA MENS & WELZIJN:

De gemeente krijgt compleet nieuwe zorg in de schoot geworpen door de zich steeds verder terugtrekkende rijksoverheid. Omdat de budgetten fors worden beperkt en lang niet altijd duidelijk is welke en hoeveel burgers onder de werkingssferen vallen, liggen hier serieuze risico’s voor Voerendaal. Voerendaal werkt al geruime tijd aan het versterken van vitale kernen, die burgers in de gelegenheid stellen om de eigen regie over leven en zorgen en werken weer terug op te pakken. Voerendaal Actief is vurig pleitbezorger van participatie door burgers. Alle inspanningen moeten gericht blijven op zelf je kost kunnen verdienen en als dat niet lukt naar vermogen bijdragen aan onze mooie samenleving. De gemeente doet er volgens Voerendaal Actief goed aan om een heldere visie te hebben over iedereen die in het kader van de Participatiewet aanklopt. Inzetten in de stijgende vraagbehoefte in het sociale domein is zo’n keuze.

 

De doorontwikkeling van de wijkteams naar slagvaardige “nulde- lijns-centra” vraagt nog de nodige energie. Voorkomen dat onnodige medicalisering optreedt vereist een goede samenspraak met de professionals en met de eerste lijn (huisartsen).

 

Het grotendeels schrappen van de investeringen voor vernieuwbouw van op d’r Plats biedt zowel risico’s als nieuwe kansen. Voerendaal Actief was al geen voorstander van deze investering, omdat enerzijds het draagvlak ervoor onder de Klimmense bevolking en ondernemers als anderzijds de bouwkundige staat van het gebouw een andere beleidskeuze vereist. Regulier groot onderhoud van dit gemeentelijke gebouw dat een centrale functie vervult in het Klimmense sociale domein is absoluut te rechtvaardigen. Hoe de ontwikkelingen in Klimmen ook zullen zijn; onomkeerbare grote ingrepen in een gedateerd gebouw zullen altijd rafelwerk blijven. Denk vrij en ga na wat echt nodig is in Klimmen en betrek daarbij de naastgelegen serviceflat van Cicero.

 

PROGRAMMA BESTUUR & DIENSTVERLENING:

Voerendaal als ontwikkelgemeente waar het ambtelijk apparaat op een moderne leest geschoeid raakt is meer dan alleen maar een metafoor. Contacten tussen gemeente en zijn inwoners worden op alle mogelijke manieren aangepast aan de eisen van deze tijd. Dat is een goede zaak als kwaliteit, kosten, continuïteit en kwetsbaarheid de sturende thema’s zijn. Ook worden samenwerkingsverbanden gezocht en kwalitatief opgetuigd om de zelfstandigheid van onze mooie gemeente te kunnen behouden.

 

Het aandachtsveld Openbare Orde en Veiligheid (OOV) daarentegen vereist volgens Voerendaal Actief een extra impuls. Een echt debat over het beleidsplan Politie 2015-2018 hebben wij niet kunnen voeren.

 

De taak van de politie wordt gepresenteerd met de kernwoorden: begrenzen, beschermen en bekrachtigen.

De algemene opmerking dat goed politiewerk in hoge mate reactief is, wordt door Voerendaal Actief NIET onderschreven. Wij zijn van mening dat preventie voorop staat.. Het gaat er niet om om alleen maar de politietaken goed uit te voeren, maar bovenal om de goede taken uit te voeren. En juist hier ligt een belangrijke taak voor de burgemeester. Voerendaal Actief is de mening toegedaan, dat zichtbaarheid van blauw op straat en in onze openbare ruimte, een absolute voorwaarde is om de boven aangehaalde kernwoorden adequaat te kunnen invullen.

Toegespitst op de situatie in Voerendaal is de overlast van de handel in (soft) drugs in o.a. het parkgebied fors en deprimerend. Ondanks veelvuldige meldingen bij de wijkagent, bij de BOA, en bij de burgemeester verandert de situatie niet. We horen regelmatig dat we in gesprek moeten gaan met de betreffende veelal jongere medebewoners en niet alleen maar moeten aansturen op repressieve maatregelen. Als we in gesprek gaan is het risico op represailles groot (agressie, eieren en andere viezigheid tegen de gevels), met als gevolg dat je je nog eens bedenkt. Vervolgens meldt politie en de burgemeester dat er geen meldingen worden gedaan, waarmee de statistieken vanzelf verbeteren. De geregistreerde criminaliteit lijkt te dalen omdat de meldingsbereidheid van overlast door bijvoorbeeld jeugd of van handel in drugs afneemt.

Het algehele veiligheidsgevoel kan een enorme ondersteuning krijgen als in de openbare ruimte krachtig wordt opgetreden tegen alle mogelijke vormen van overlast: overlast door jeugdgroepen, handel in drugs, racende scooters over wandelpaden en in het winkelcentrum, veroorzakers van zwerfvuil, foutparkeren, snelheidsovertredingen etc.

 

De norm van 1 agent op 5000 inwoners houdt in dat 2,5 agenten alleen al voor Voerendaal beschikbaar dienen te zijn. Wij vragen ons oprecht af, waar ze dan daadwerkelijk zijn. We zien in Voerendaal zelden of nooit agenten voor preventieve taken. Veiligheid is een basisconditie van de zelf zorgzame samenleving; anders functioneert zij niet. Concreet vragen wij een structurele verbetering van de zichtbaarheid van blauw op straat en in de openbare ruimte. Hiertoe dienen wij samen met Democraten Voerendaal een motie voor een extra BOA.

 

TENSLOTTE:

Voorzitter, Voerendaal Actief vindt een betrouwbare gemeentelijke overheid die nakomt wat ze zegt te zullen gaan doen belangrijker dan smeden van grootse plannen, die telkens dienen te worden bijgesteld. Ontwikkeling van het fysieke en van het sociale domein dient hand in hand te gaan. Als er geld is om te investeren moet dit in gelijke mate ten goede komen voor alle facetten van de Voerendaalse samenleving. Het vinden van een begaanbaar pad dat Voerendaal leidt door financieel zwaar weer en tevens bijdraagt aan het welslagen van de nieuwe taken per 2015 is de echte uitdaging. Veiligheid, zorgzaamheid, duurzaamheid, preventie, soberheid en doelmatigheid zijn volgens Voerendaal Actief de kernbegrippen voor het komende begrotingsjaar. Daarop zullen we inzetten. Een woord van dank voor iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de voorliggende begroting. Dank u wel.

Posted by Voerendaal actief maandag 17 november 2014 09:24:00

  • RSS