Betoog Algemene beschouwingen Begroting 2016-2019

Betoog Voerendaal Actief

Betoog Voerendaalactief algemene beschouwingen 2016-2019

5 november 2015

De voorliggende begroting  is een onevenwichtig stuk. Waarom? Volgens het coalitieakkoord, borduurt dit college gewoon voort op bestaand beleid. M.a.w. het nu zittend college kan gewoon achterover leunen Nu, in de voorliggende begroting, kunnen wij echter alleen maar constateren dat het bestaande beleid financieel gehalveerd wordt of afgeschaft, kosten voor de burgers drastisch omhoog gaan, gemeenschapsgeld verkwist wordt en een enkele nieuwe ambitie gebaseerd is op luchtkastelen.  Blij dat dit college tijdig inzag dat het luchtkasteel behandeld dient te worden door middel van een raadsvoorstel. Ik kom hier nader op terug. Wij constateren weinig ambitie maar veel potverteren. Een voorbeeld hiervan is dat de diensten door derden met 190000 omhoog gaan t.o.v. de vorige begroting. Kunt u ons dit uitleggen? Opvallend zijn de 420000 lagere kapitaallasten t.o.v. 2015 Door gedeeltelijk  uitstel van het Strip zal dit op korte termijn werken, maar op de lange termijn en na stijging van rentes zullen de begrotingsruimten drastisch negatief worden. Iets wat je niet kunt verkopen aan een burger dat bij de begroting 2015 werd aangegeven dat de ozb eenmalig met 8 % wordt verhoogd, gedurende 2016-2019 bedraagt de verhoging jaarlijks 3%. Nu zien wij dat een van de toenmalige coalitiepartners het woord eenmalig niet in zijn woordenschat heeft. Voerendaal Actief houd zijn rug recht. Eenmalig is eenmalig. Wij zullen hierover een amendement indienen. Nog een lachertje voor de burger: afval gft was in 2015 gratis Voor 2016 wordt 1 en 1,50 euro als proef voor de gft container ingevoerd. Wie heeft en waarom is dit zo besloten.? Ondanks de bestemmingsreserve egalisatiereserve Belastingtarieven 59000 voor teruggave aan de burger wegens overschot afvalstoffenheffing. Waarom wordt dit overschot niet uitgekeerd? Zoals gewend een springplank voor de volgende verhoging. Kan de wethouder ons toezeggen dat dit geen springplank is?  Heeft de wethouder vergeten  dat o.a. ook zijn partij het raadsvoorstel heeft goedgekeurd inhoudende als compensatie voor het gratis aanbieden van gft –afval werd het ledigen van restafval in 2015 duurder. Kan de wethouder ons dit uitleggen? Tevens in vergelijking met andere parkstad-gemeente, Voerendaal de hoogste belastingdruk heeft. Wij zullen hierover een amendement indienen.

Renovatie accommodatie VV Hellas planning en uitvoering 2015 zien wij in de begroting staan. Wij vernemen in de wandelgangen dat er een informatiebijeenkomst is geweest maar wij missen de terugkoppeling met de raad ondanks de recente nagezonden brief.

Programma openbare ruimte

Dit programma heeft 7 beleidsvelden n.l. openbaar groen, natuur en landschap, milieu, water en riolering, infrastructuur en verkeer.

Openbaar groen

Het openbaar groen en het onderhoud hiervan vindt Voerendaal Actief een belangrijke zaak. Laat groen waar groen behoort te zijn en pas groen aan waar het nodig is. De inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt eveneens van belang geacht. Voerendaal actief vindt dat op dit punt geen scheefgroei dient te ontstaan. Wij willen op dit punt geen verdere uitbreiding. Dat de bosgebieden Cortenbach en haren meer toegankelijk worden gemaakt ( voor o.a. moeders met kinderen of mensen die minder mobiel zijn)vinden wij een goede zaak met een maximaal budget van  €30.000 voor beiden.

VA is altijd een tegenstander geweest van het structureel uitdunnen van het openbaar vervoer op het platteland. Daarnaast begrijpen wij dat de regiotaxi op de schop gaat. Kan de wethouder toelichten wat ondernomen wordt om onze burgers te krijgen naar alle voorzieningen?  Wat gaat dit de gemeente kosten?

VA is een grote voorstander van het goed onderhouden van wandelpaden in de buitengebieden en tevens dat deze aansluiten op die van omliggende gemeenten. Wij dringen aan op het veilig maken van de Waalheimerweg. Kan de wethouder ons dit toezeggen?

Door de toename van het dataverkeer zal het aantal telecom voorzieningen stijgen.  VA doet een dringend beroep op de toezichthouder om er zorg voor te dragen dat bij uitgevoerde werkzaamheden  het wegdek en  stoepen op een oorspronkelijk niveau worden teruggebracht  op kosten van de uitvoerende partij ter voorkoming van onveilige situaties en kapitaalvernietiging.

Betreurenswaardig vind VA dat veel projecten o.a. uit het strip uitgesteld worden of vertraagd zijn. Zo zagen wij dat in de begroting 2015 fase 1 reconstructie  Lindenlaufer Gewande tot aan viaduct en oprit a79 volgens planning zijn uitgevoerd maar fase 2 is in begroting 2016 vertraagd is. Uiterst onbegrijpelijk vinden wij dat bij de reconstructie Ransdalerstraat de termijn met een jaar is opgeschoven t.a.v. de planning met de vorige wethouder ondanks het feit dat de huidige wethouder tijdens zijn raadsperiode kritiek uitte op het feit dat het te lang duurde voordat de Ransdalerstraat aangepakt werd. Hoe ongeloofwaardig kun je jezelf maken.  Wij dringen  bij de reconstructie van de Ransdalerstraat aan op o.a. het veiliger maken van de schoolomgeving  en het opheffen van de wateroverlast.  Tevens betreuren wij dat projecten uit het strip uitgesteld worden.

Bij het opknappen/opwaarderen park en vijver achter begraafplaats vinden wij dat het waterschap Roer en Overmaas, als eigenaar van het bosgebied, dient mee te financieren voor het opknappen en opwaarderen van het bosgebied. Deelt de wethouder onze mening en wil hij zich hiervoor inzetten en een terugkoppeling aan de raad geven?

 

Programma  samen wonen

De laatste jaren is er veel gebeurd om de voorzieningen in onze gemeente op peil te houden. Denk o.a. nieuw gemeentehuis, aan uitbreiding ’t Brook ,de nieuwe combinatie van huisartsenpraktijk en apotheek en nu de opstart en uitvoering van het kernplan Voerendaal.

VA dringt bij de wethouder aan op een nieuwe woonvisie voor Voerendaal, ondanks het feit dat er wel een regionale woonvisie is. Dit in tegenstelling op de beantwoording van de wethouder dat er geen plan van aanpak voor de woonvisie Voerendaal komt.. Omdat de woningwet is herzien is het een voorwaarde dat de gemeente over een nieuwe woonvisie beschikt.( Het bevreemt VA dat wij pas in het derde kwartaal onze woonvisie vaststellen en in het 1ste en tweede kwartaal de woonvisie i.s.m. met parkstad Limburg wordt opgesteld.) Naar onze mening dienen wij eerst zelf  de discussie te voeren en de wethouder regelt dit dan binnen de woonvisie parkstad. Hetgeen wij niet kunnen begrijpen is dat op pagina 50 van de begroting een grafiek te zien is met een gemiddelde koopsom in 2013. Deze grafiek is ook opgenomen in de begroting 2015 alleen met andere staven. Welke is de juiste? Zo ook op pagina 49 aantal koopwoningtransacties 2013 en aantal transacties. Welke is de juiste ?  Hoe zorgvuldig is deze begroting nog als er al niet juiste grafieken worden weergegeven?

Voor wat betreft het pand Raadhuisplein 3  zo wil dit college inzetten op de sloop van het huidige groene kruis gebouw met de achterliggende grond te gebruiken voor een sociale moestuin. Laten wij met het laatste beginnen. De grond  die achter het gebouw ligt beslaat een flinke oppervlakte.

Wil men deze oppervlakte gaan gebruiken voor een sociale moestuin dan is dit luchtfietserij. Hiervoor zijn volkstuintjes voor de actieve tuinder en dit wordt ervaren als een sociaal ontmoetingspunt. Dus dit is overbodig en men kan nog volkstuintjes huren. Voorts wordt de buurt geconfronteerd met steeds afwisselende personen in hun achtertuin welk het veiligheidsgevoel sterk ondermijnt. Daarnaast is de eigen verantwoordelijkheid zoek en zal deze tuin straks misschien ontaarden in een fantastische onkruidtuin en zal de gemeente wederom dienen op te komen voor de kosten  van verontreiniging en zaadverspreiding van distels en brandnetels naar de aangrenzende percelen. Hoe lost deze wethouder dan de problemen op?

Dan de sloop

Bij de votering van het krediet voor het opwaarderen van het Kunderhoes is ons door de toenmalige wethouder uitdrukkelijk voorgespiegeld dat dit gemeenschapshuis gebruikt zou worden als  wijksteunpunt. Dit gebeurt  nu ook. Als nu blijkt dat dit niet functioneert dan heeft de wethouder ons verkeerd voorgelicht dan wel is niet oplettend geweest bij de uitvoering van de bouwplannen. Kan de wethouder dit beamen?

Als men raadhuisplein 3 gaat slopen spreekt men van een kapitaalvernietiging van plusminus €300.000. De bouwkosten bedragen €500.000. Laten wij uitgaan van het feit dat na bouwrealisatie direct het pand weer voor €500.000 verkocht kan worden welk utopie is. Het verlies bedraagt dus minimaal €300.000. Wij vinden dit niet doordacht mede omdat er nog genoeg overige plekken in Voerendaal zijn. Dit ook met het gegeven dat men slecht 2 keer per week 4 uren hiervan gebruik maakt met een zeer beperkt aantal personen. Daarnaast zal dit drukken op het exploitatieresultaat van het Kunderhoes. Het kan toch niet zo zijn dat over enkele jaren het Kunderhoes in de negatieve cijfers gaat lopen omdat de hoofdinkomsten bestaan uit de carnavalsvereniging en deze omzet loopt ook Limburg breed gezien terug. Daarnaast wordt op pagina 82 bij het programma mens en welzijn gesproken over het efficiënter gebruik van accommodaties. Is het splitsen van het Kunderhoes niet veel eerder een resultaat van onmin tussen enkele gebruikers van het Kunderhoes en heeft het niets te maken met capaciteitsgebrek . Dit soort zwaar wegende voorstellen, als groene kruisgebouw, dienen niet via een begroting er door geduwd te worden, maar dienen met respect voor de raad voorgelegd  te worden via een apart raadsvoorstel. Heeft de wethouder niet geleerd van op d’r Platz?

In het begrotingsprogramma  en de  gezamenlijke commissievergadering is de bibliotheek ter sprake gekomen. Hier ligt de bovenverdieping leeg. Waarom wordt deze niet gebruikt. Binnen het gemeentehuis is kompas vertrokken. Waarom wordt deze ruimte niet gebruikt. Daarnaast ligt het veldje leeg. Waarom wordt deze niet gebruikt. En waarom wordt niet verteld wat eigenlijk de intentie was met het pand. Is er niet gekeken naar andere bestemmingen? (Duurzaamheidsruimte, kantoorlokatie en bedrijfsverzamelgebouw)

 

Programma Economie en toerisme

Zonder een gezond ondernemersklimaat zal in onze gemeente een onnatuurlijke situatie ontstaan.

Wij zijn voorstander van de versterking van de economie op het platteland Dit niet alleen ter bevordering van het ondernemersklimaat, maar  ook ter voorkoming van  mogelijke verpaupering die anders zou kunnen optreden bij het in verval raken van panden als de oorspronkelijke functie wegvalt. Als wij dan nu zien dat deze coalitie de budgetten vooractief ondernemersbeleid, bedrijfshuisvesting/vestigingsklimaat versterken ondernemerschap en innovatie gaat halveren  dan zien wij dat het gezonde evenwicht verstoord wordt . Er stonden in onze mening dit jaar veel zaken voor ondernemerschap in de stijgers. Is de huidige coalitie niet creatief en vindingrijk om de economie te stimuleren? Is dit let alleen op de toko? Lekker makkelijk. Daarnaast is het uitvoeringsprogramma toerisme gehalveerd om vervolgens de toeristenbelasting met ingang van 2017 te verhogen tot 1.50 per overnachting. De toeristische ondernemer moet dus meer gaan betalen maar krijgt er niets voor terug. Dit is terug naar af. Je kunt de infrastructuur nog zo goed in orde maken, de openbare ruimte  met goud beplakken en de bossen meer toegankelijk maken. Een toerist kijkt wat hij aan een overnachting betaald en vergelijkt. Als er minder toeristen komen wordt er minder besteed en zullen nieuwe initiatieven die nu nog leven of ontstaan zijn, een langzame tot snelle dood tot gevolg hebben. Als me dan inzet voor het landelijk gebied op verblijfsaccommodatie  maar tevens de bouwleges gaat verhogen dan maakt men het des te oninteressanter om als lokale ondernemen nog  initiatief te ontplooien.

 

Mens en welzijn

Doordat de rijksoverheid steeds meer taken naar de gemeente overhevelt kan er met kortere lijnen gewerkt worden.  Zorgaanbieders  dienen gestimuleerd te worden. Overleg tussen de gemeente en de zorgaanbieders zal meer dienen plaats te vinden. Tevens zien wij een totale lasten raming van meer dan 16 miljoen en de baten nemen gestaag af. Wij zien een negatief saldo ontwikkeling van meer dan 13 miljoen . Uit het voorgestelde nieuwe wijksteunput zullen er structureel nog hogere lasten voortvloeien, welke wij niet zullen steunen. Via talent werkt, multifunctionele gemeenschapsvoorzieningen wordt verdoezeld dat de meerkosten van deze aktiviteiten  een bezuiniging is op personen die het het meest nodig hebben. Tevens krijgt de gemeente geld van de regering om de wmo bezuinigingen te verzachten en de werkgelegenheid in stand te houden. De hulp o.a. bij het huishouden wordt drastisch bezuinigd waardoor ontslagen vallen. Hebben de ouderen  Voerendaal groot gemaakt? Uit de wmo pot wordt €500.000 genomen voor nieuwbouw van een wijksteunpunt waar veel ouderen geen gebruik van maken. De meeste ouderen in Voerendaal worden hierdoor in de steek gelaten. Hoe verklaart de wethouder dit? Hoe staat de wethouder ertegenover dat hij hierdoor verantwoordelijk is voor ontslagen?  Tevens door het voorstel van deze wethouder stijgen de vaste kosten en blijvende onderhoudskosten De exploitatie en beheer drukken 40 jaar. Op dit moment is de krimp gaande. Het aantal inwoners daalt. De vergrijzing is slechts van tijdelijke aard . Dus de voorzieningen zoals een wijksteunpunt in deze hoeveelheid is overbodig. Kan de wethouder dit beamen.?  Is de wethouder of dit college nu de weg ingeslagen nog even volhouden, pot verteren en straks wordt Voerendaal opgedeeld?

 

Bestuur en dienstverlening

Objectief zijn criminaliteit en overlast beperkt, doch heeft de burger ( EN ZEKER DE OUDERE BURGER ) een gevoel van onveiligheid. Het proces welke onze burgermeester doorgelopen heeft met de opvang van vluchtelingen verdient in onze ogen geen schoonheidsprijs. Wij vinden dat de informatie naar de raad te laat is gecommuniceerd terwijl de schooljeugd reeds de ochtend erop een uitvoerige brief mee naar huis kregen. Was er uberhaupt ruimte voor dialoog of ging de burgemeester er gewoon vanuit dat het akkoord was? Of was de coalitie hierin al eerder gekend dan de oppositie? Door onze fractie is aangegeven dat wij geen voorstander zijn van het continue gesjouw met gezinnen van vluchtelingen.  Wij willen een structurele oplossing. Onze burgemeester en de overige partijen steunen een sijsteem van  het constant versjouwen van mensen en geeft geen noodsignaal af voor een structurele oplossing voor deze mensen in nood. Tevens waren wij niet blij dat de boodschap naar de bewoners op een dusdanige manier is verwoord alsof het gemeentebestuur heeft besloten. Op de informatiebijeenkomst van afgelopen zaterdag kwam eindelijk duidelijkheid. Ik als burgemeester heb besloten en draag hier ook de verantwoordelijkheid voor. Chapeau

VA betreurt het dat de raad niet eerder in het proces en de beslissing is meegenomen. Vooraf gezamenlijk de discussie aangaan is wat VA betreft het leermoment voor de toekomst.

De beslissing is door de burgemeester genomen en toch zijn wij benieuwd hoeveel ambtelijke uren hiervoor zijn geraamd en de kosten voor de gemeente Voerendaal in totaliteit. In hoeverre heeft de opvang van vluchtelingen in Voerendaal nog invloed op de begroting. Onze zorg wat betreft onze inwoners is niet weggenomen n.a.v. de informatiemiddag. De angst neemt toe. Net zoals een oudere dame na afloop van de informatiemiddag buiten het gemeentehuis ons mededeelde; ich hub gevrauch of mienne schoonzoon en dochter bie mich komme sloape want ich sloap er net mie van.

Posted by VABeheerder vrijdag 6 november 2015 17:56:00

  • RSS