Betoog Jaarverslag en jaarrekening 2013

Voorzitter, Voor ons ligt een goed leesbare en transparante rapportage over het voorbije verslagjaar. Zoals ons commissielid Cor Smeets tijdens de commissievergadering van vorige week opmerkte, is het handig als het accountantsverslag meteen bij de stukken is bijgevoegd; inmiddels weten we dat er een goedkeurende verklaring inzake rechtmatigheid en getrouwheid is afgegeven.

2013 is een jaar waarin met voortvarendheid vele projecten zijn opgepakt en doorgevoerd. Op alle fronten in alle programma’s is hard gewerkt aan een mooier en leefbaarder Voerendaal. Opvallend is het positieve saldo van bijna 7,5 ton, terwijl de oorspronkelijke begroting nog uitging van een tekort van bijna 2 ton. Voerendaal Actief vindt de onderbouwing van het resultaat glashelder evenals de toelichting van de portefeuillehouders tijdens de commissievergadering.  De minder lasten Kompas zijn een bewijs van de consequente en aanhoudende aandacht van onze raad voor het werk van de sociale dienst. Dit resultaat verdient respect.

Voorzitter, ons is het verschil van ongeveer 1,5 miljoen euro opgevallen tussen de begroting en de jaarrekening ; dit is ongeveer 6 % van de oorspronkelijke begroting. Moeten we dit eveneens zien in het licht van de voortvarende aanpak? Misschien kan de portefeuillehouder hier nog iets over zeggen. Het rekeningresultaat biedt zelfs de mogelijkheid van aanvulling van de gemeentelijke spaarpotten. We kunnen dus met een gerust hart concluderen, dat de vele maatschappelijke investeringen NIET hebben geleid tot het zo vermaledijde potverteren; integendeel. Voerendaal kan zich gelukkig wanen met een bestuur dat in economisch barre tijden bijdraagt aan het draaiende houden van het economische vliegwiel. Voerendaal Actief juicht dit beleid van harte toe.

Bij de lopende investeringsprojecten staat 19 maal 2014 als datum gereed. Waar we serieus voor moeten oppassen is dat de mededeling gereed niet aan devaluatie onderhevig is. Voerendaal Actief hecht aan betrouwbare informatieve mededelingen zoals gereed meldingen van investeringsprojecten. In dit verband wil Voerendaal Actief een toelichting van de portefeuillehouder bij het voorstel om €244000 toe te voegen aan de reserve overloop. Is dit ook een vorm van uitstel van eerder afgegeven prognoses aan gereed meldingen?

Voorzitter, de gemeten tevredenheid inzake beheer en onderhoud en van de verkeersvoorzieningen weerspiegelen een typische zesjescultuur. Hier is dus nog veel werk aan de winkel. De waardering van Voerendaal als woon- en leefomgeving scoort een ruime voldoende net als de woningwaardering. Over de hele linie een stijging. De relatieve ontwikkelingen van bedrijfshuisvestingen en werkgelegenheid zijn zeer positief te noemen t.o.v. onze directe Parkstad buren. Bij de klantontwikkeling van Kompas worden de positieve effecten van de nieuwe werkwijze merkbaar. De financiële resultaten zijn navenant. Bij de WMO zien we soortgelijke ontwikkelingen. Bij het bestuur en de dienstverlening gaat de professionalisering door. Bij het hoofdstuk Handhaving is Voerendaal Actief minder enthousiast. De BOA slaagt er o.i. in zijn eentje niet in om zijn werkzaamheden t.a.v. jeugdoverlast, hondenpoep, zwerfvuil en parkeren adequaat op te pakken. Als voorbeeld noemen we het centrum van Voerendaal en het aangrenzende parkgebied, die buiten de kantooruren van de BOA een walhalla zijn voor overlastgevers. Het parkeren vóór de bibliotheek in de Looierstraat is een dagelijks bron van onveiligheid en overlast. Voerendaal Actief wil graag een toelichting van de portefeuillehouder op een eventuele concentratie van de inzet van de BOA in het centrumgebied van Voerendaal.

Voorzitter , het ziekteverzuim van de eigen organisatie is historisch laag. Hier is een pluim voor de ambtelijke organisatie op zijn plek. Ondanks de hoge bestuurlijke ambitie staan de ambtenaren met nagenoeg alle hens aan dek; chapeau.

Ten aanzien van Kernplan 2 houdt Voerendaal Actief vast aan een spoedige afbouw, zodat het centrum weer als één geheel oogt.

De ontwikkelingen in het inwoneraantal laten een negatieve trend zien, met mogelijke consequenties voor de houdbaarheid van de gemeentelijke financiën en voorzieningen. Met de komende decentralisaties van de langdurige zorg, de jeugdzorg en van de arbeidsgehandicapten komt er veel op onze gemeente af. Daarom is en blijft een zorgvuldig en duurzaam financieel beleid  van het grootste belang; een dalende OZB opbrengst helpt hierbij natuurlijk niet. M.u.v. de leges laten alle andere gemeentelijke heffingen minderopbrengsten zien. Ondanks deze ontwikkelingen wordt melding gemaakt van een meer dan voldoende weerstandscapaciteit. Uit de balans blijkt dat de langlopende schulden met ongeveer 2 miljoen zijn verminderd; bovendien was er geen behoefte aan nieuwe langlopende lening bedragen.

Samenvattend voorzitter oordeelt Voerendaal Actief  positief over de voorliggende rapportage van een hectisch verslagjaar 2013. Er wordt een degelijk financieel resultaat geboekt bij een scala aan maatschappelijke investeringen om wonen en werken in ons mooie Voerendaal aantrekkelijk te houden. Het recreëren daarentegen mag van Voerendaal Actief best met een tandje extra gemeentelijk beleid geflankeerd worden. Voerendaal Actief dankt bestuur en ambtenaren voor de getoonde tomeloze inzet.

dinsdag 27 mei 2014 11:27:00

  • RSS