Coalitie van Voerendaal Actief en Democraten Voerendaal

Voerendaal Actief is als grootste partij na de verkiezingsuitslag aan de slag gegaan met de vorming van een coalitie die in de nieuwe raad van de gemeente Voerendaal op een stabiele meerderheid kan rekenen. De basis voor dit proces is de visie op de toekomst van Voerendaal, zoals die verwoord is in het verkiezingsprogramma van Voerendaal Actief. Na de consultaties van alle in de nieuwe raad vertegenwoordigde politieke partijen, is de keuze gevallen op een voortzetting van de samenwerking met DV. Behalve dat de programma’s van beide lokale partijen goed bij elkaar aansluiten, is er bovendien sprake van een positieve vertrouwensband tussen de raads-, college- en commissieleden van beide partijen.

Gelet op de belangrijke effecten van de geplande decentralisatie van de Participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg per 1 januari 2015, is een krachtig gemeentebestuur dat voortvarend te werk kan gaan een absolute must. Voerendaal actief heeft aan DV een betrouwbare en ervaren partner, waarmee de komende uitdagingen effectief kunnen worden aangegaan. Het college zal naast de burgemeester bestaan uit de twee ervaren wethouders, die thans een fulltime aanstelling krijgen(Suzanne Lipsch namens Voerendaal Actief en Patrick Leunissen namens DV). Ten opzichte van de vorige 3 partijencoalitie is dit op voorhand al een besparing van ongeveer €10.000,- op jaarbasis.

 

Voerendaal Actief is in zijn keuze om met DV samen te werken stellig ten aanzien van de zorg voor de kwetsbare burger. De lokale overheid dient onder alle omstandigheden een veilige haven te blijven voor iedereen die niet op eigen kracht in staat is om deel te nemen aan het maatschappelijk leven in ons mooie Voerendaal. Waar mogelijk zal altijd de doelstelling zijn om burgers toe te leiden naar betaalde arbeid. Dit is zoals bekend om tal van redenen een preferente positie voor zowel de burger als de gemeente.

Omdat er aan de andere kant een stijgende behoefte aan ondersteuning is van kwetsbare burgers (senioren, jongeren, gehandicapten, of anderszins mensen met beperkingen van het eigen functioneren), is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in het veranderende sociale domein in de gemeente Voerendaal de uitdaging voor de korte termijn. Te denken valt aan het naar de gemeente halen van een werkbedrijf, dat mensen in achterstandsposities kansen biedt op betaalde arbeid, of leerwerkplekken bij Voerendaalse ondernemingen. Inmiddels zien we in de gemeente al initiatieven in de markt om de zorg voor kwetsbare burgers op innovatieve manieren vorm te geven. De gemeente moet hierbij volgens Voerendaal Actief vooral faciliteren.

 

In tijden van krimpende overheidsbudgetten is het des te meer zaak dat lokale ondernemers de ruimte, vrijheid en steun krijgen die nodig is om het vliegwiel van de lokale economie weer goed aan de gang te krijgen. Immers daar wordt letterlijk werk gemaakt en daar bestaat een enorme behoefte aan. Uit onze contacten met de ondernemers blijkt dat structurele aandacht voor ondernemers van gemeentewege zijn vruchten begint af te werpen. Vandaar dat we in het coalitieakkoord extra middelen hebben voorzien om het programma werk en economie verder te kunnen uitrollen.

 

Voerendaal Actief ziet voor onze mooie gemeente een toekomst van samenwerking. Met onder andere DV binnen de coalitie, met alle andere partijen in de nieuwe raad van Voerendaal, met buurgemeenten, met ondernemers, met burgers, en met verenigingen zal de participatiemaatschappij worden ingevuld.  Elkaar vertrouwen schenken is een eerste stap op weg naar een mooier, beter en prettiger Voerendaal. 

woensdag 2 april 2014 01:44:00

  • RSS