Lopende ontwikkelingen en eerste verkenningen van de nieuwe raadscyclus 2014-2018

De nieuwe raadsfractie van Voerendaal Actief heeft zich de afgelopen maanden ingewerkt. Er ligt veel op het bord van de gemeentelijke volksvertegenwoordiging. De mix van twee ervaren raadsleden en twee nieuwe raadsleden biedt de mogelijkheid om de aandachtsgebieden te verdelen wat de workload ten goede komt. Bovendien beschikt Voerendaal Actief over breed samengestelde commissiebezettingen, waarmee de technische toetsing van de raadsvoorstellen is geborgd.

Ten aanzien van de inhoud van het raadswerk staat momenteel nog de uitvoering van de begroting 2014 volop op de agenda: veel voorstellen die vanuit de vorige coalitie zijn voorbereid in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisaties van de rijkstaken op de gebieden langdurige zorg, WMO, Participatiewet en de Jeugdzorg. Er staat in de herinrichting van het sociale domein heel wat te veranderen in ons mooie Voerendaal. Om onze dorpen en kernen leefbaar en toekomstbestendig te houden is tevens een voortdurende verbeterslag nodig van de infrastructuur en moet er volop worden geïnvesteerd in werk, economie en toerisme. De IBA Parkstad biedt een prachtige kapstok om hierin tevens de elementen duurzaamheid en innovatie in een veranderende samenleving  te verbinden. Het is de uitdaging om samenspraak zien te vinden en houden met enthousiaste, betrokken burgers en ondernemers die het begrip sociaal ondernemen samen gaan invullen. Momenteel worden projecten voorbereid in onze Voerendaalse gemeenschap, waarin al deze elementen samenvloeien. Voerendaal Actief draagt deze een warm hart toe, omdat ze de basis leggen voor een nieuwe dynamische toekomst die de voorbode is van voorspoed en welzijn.

 

Ten aanzien van de komende begrotingsperiodes 2015 tot 2018 is het coalitieakkoord    “ Betrokken en Actief” van Voerendaal Actief en Democraten Voerendaal leidend. Deze twee partijen vormen momenteel het politieke bestuur van onze gemeente en zetten gezamenlijk de hoofdlijnen uit voor een mooiere, betere en prettiger samenleving. Dit gebeurt in de vorm van een samenhangend geheel van raadsvoorstellen dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Voerendaal Actief stuurt hierbij op een zorgzame samenleving, waarin iedereen zal worden aangespoord om naar vermogen bij te dragen.

De gemeente zal in onze visie vooral moeten faciliteren en mogelijkheden moeten zoeken ook als deze niet direct voor de hand liggen. Het verbinden van de onderscheiden beleidsterreinen om inwoners kansen te bieden op zelfstandigheid en onafhankelijkheid van gemeentelijke ondersteuning of uitkeringen. Om hierop als raadsfractie zicht te houden hebben we contacten met  onze intergemeentelijke sociale dienst Kompas en met burgers die van zijn diensten gebruik moeten maken.

Bijzondere uitdaging zullen de rijksbezuinigingen vormen: er zal door de gemeentes meer gedaan moeten worden met substantieel minder geld. Voor Voerendaal betekent dit concreet dat er keuzes gemaakt zullen worden, want het uitgangspunt blijft een sluitende meerjarenbegroting. Hierop zal onze raadsfractie nauwgezet blijven toezien, omdat we onze kinderen niet willen opzadelen met torenhoge kapitaallasten van uitgaven uit het verleden.

 

Actueel zijn er diverse zaken waar we als Voerendaal Actief bij betrokken zijn. Op 31 augustus 2014 heeft onze wethouder Suzanne Lipsch de feestelijke oplevering verricht van de herinrichting van de openbare ruimte in de oude kern van Voerendaal. De weer goden waren haar gunstig gezind en de jaarmarkt was gezellig druk bezocht. Voerendaal heeft behalve een prachtig centrum vooral een bij de tijds gescheiden rioolstelsel, dat de heftige hoosbuien goed blijkt aan te kunnen. Het oude centrum houdt nu ook droge voeten. De voorbereidingen voor de afbouw van het Kernplan zijn in volle gang; ook dit dossier zit in de portefeuille van onze wethouder.

Voerendaal Actief levert als grootste partij de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad; deze commissie is belast met het voeren van selectiegesprekken met kandidaten voor de burgemeesterspost. Zoals we op de site van de gemeente kunnen lezen hebben 31 kandidaten gereageerd. De vertrouwenscommissie zal met een voordracht van 2 kandidaten komen, waaruit de gemeenteraad  de keuze zal maken.

 

Voerendaal Actief blijft zich inzetten voor transparant bestuur en effectieve, heldere besluitvorming, die erop gericht zijn om wonen, werken en recreëren in ons mooie Voerendaal te bevorderen. We zijn ervan overtuigd dat daarmee de basis gelegd wordt voor voorspoedig samenleven en welzijn. 

donderdag 4 september 2014 08:03:00

  • RSS