Betrokken en daadkrachtig, inspirerend en vernieuwend

Het verkiezingsprogramma is gebouwd op de pijlers van 2010 en 2014. We kunnen constateren, dat Voerendaal Actief haar verkiezingsbeloften van 2010 en 2014 heeft kunnen waarmaken en daarbij zijn we bovendien dienstbaar geweest aan de burger en aan de ondernemer. De afgelopen raadsperiode is er door ons dan ook veel werk gemaakt van Voerendaal. Onze gemeente is mooier en leefbaarder gemaakt. In onze verkiezingsfolder en aan het einde van dit programma blikken we nog eens terug op een deel van de projecten die tussen 2010 en 2018 gerealiseerd zijn.

Maar het werk is nog niet af. Voerendaal Actief wil keihard doorgaan met werken aan de toekomst van onze prachtige gemeenschap. We willen de komende raadsperiode 2018-2022 doorgaan op een betrokken, daadkrachtig en tevens vernieuwende weg en blijven investeren in de leefbaarheid van onze kernen.

 

Waar staan we voor

Het runnen van een gemeente vergt evenveel inzet en kwaliteit als het runnen van een bedrijf. Wat anders is, is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die volgens ons bij gemeenten steeds in evenwicht moet zijn met de resultaatgerichtheid. Juist een gemeente moet in hoge mate efficiënt en effectief werken omdat er altijd een direct verband bestaat met de meestal financiële bijdragen die haar burgers en ondernemers moeten leveren. Maar ook andere inspanningen worden door burgers en ondernemers geleverd in hun omgang met de gemeente. Zo zijn burgers en ondernemers niet langer meer weg te denken in de denktanks, de overlegplatformen en de burgerinitiatieven, die de gemeentelijke projecten tot een succes maken. Dit wordt nog meer versterkt doordat bij de Rijksoverheid het motto geldt dat wat lokaal “kan”, ook lokaal moet gebeuren. Een instelling waardoor steeds meer taken overkomen van die rijksoverheid naar de gemeente.

 

Waar gaan we voor

Voerendaal Actief vindt dan ook dat er zeer hoge eisen mogen en moeten worden gesteld aan de integriteit, vaardigheid en deskundigheid van gemeentebestuurders. Het bedrijf mag en zal niet failliet gaan en middelen die verkregen worden uit de verkoop van Essent zullen door uitbetaling van de belegging ervan in 2019 solide moeten worden ingezet dan wel belegd. Zo niet, menen wij, dan leidt dat gedurende de komende decennia voor Voerendaal, financieel gezien, tot desastreuze gevolgen. 

 

Hoe doen we dat

Voerendaal Actief zal regelen, dat iedereen nog meer inbreng in het lokale bestuur kan hebben. Dit doet onze fractie reeds enkele jaren door het mobiliseren van buurt- en ondernemersverenigingen, door actief de dialoog met de burger op te zoeken en door werkbezoeken te brengen. Voerendaal Actief heeft voor alle thema's, die in Voerendaal spelen, actieve leden bij de partij die inhoudelijk deskundig zijn en veel affiniteit hebben met de materie. Daarnaast wint onze partij actief informatie in bij contacten buiten de gemeente. Van integrale en onderbouwde afwegingen van belangen kan immers alleen sprake zijn, als men zich tot het uiterste inspant om alle informatie boven water te krijgen. Een positieve houding ten opzichte van de inbreng van burgers en van nieuwe initiatieven moet ertoe bijdragen dat iedereen de politiek als partner gaat beschouwen. Samen Sterk, Samen Actief!

In deze lijn hebben we voor de periode 2018-2022 nieuwe en nog steeds relevante ambities uitgesproken. Deze zijn samengevat in:  

 

Onze speerpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

 

1. Opnieuw krachtig besturen van ons mooie Voerendaal en daarbij de menselijke maat hanteren.

 

We hebben bewezen dat het roer daadwerkelijk óm kan. (zie gerealiseerde resultaten 2010- 2018) Er zijn zaken aangepakt die jarenlang onaangeroerd waren en de dienstverlening is sterk verbeterd. De drempel tot de gemeente is voor veel mensen weggenomen. Dat blijkt wel uit alle participatietrajecten die we de afgelopen jaren met veel burgers en ondernemers hebben gehad. Regeren is echter ook vooruitzien en we voorzien dan ook dat er ook de komende jaren veel uitdagingen moeten worden opgepakt. Onze ambitie houdt daarbij niet op na 21 maart 2018. We zetten nog steeds elke dag Actief de schouders eronder en hopen dat u als kiezer alle inspanningen op hun waarde weet te schatten.

 

2. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld

 

Er moet een gezonde balans bestaan tussen de begroting en de ambitie. 

 • Iedere investering moet dan ook kritisch worden beoordeeld op maatschappelijk en economisch vlak.
 • Er moet resultaatgericht gestuurd worden. 
 • Er moet een gezonde financiële balans komen zodat de lasten voor burger en ondernemer niet verhoogd moeten worden.
 • De afgelopen periode zijn de effectiviteit en efficiëntie van het bestaande beleid regelmatig en kritisch beoordeeld. Die transparantie moet ook in de komende periode gehanteerd worden.
 • Een sluitende meerjarenbegroting met voldoende reserves is het streven.
 • Lokale belastingen en leges moeten zo laag mogelijk gehouden worden.  

 

 3. Ruimte, vrijheid en steun voor ondernemers

 

Voerendaal biedt ruimte aan ongeveer 900 bedrijven. Daarmee zijn 2.600 arbeidsplaatsen gemoeid (>12 uur per week). Juist in deze tijd is het zaak voor Voerendaal haar bedrijfsleven te koesteren. Hiervoor moeten stimuleringsmaatregelen getroffen worden. De afgelopen jaren hebben de inspanningen van onze toenmalige wethouder mevrouw S. Lipsch geleid tot een stevig ondernemersbeleid en een sterke verbetering van de dienstverlening. Als het aan Voerendaal Actief ligt, wordt deze lijn doorgezet. Het economisch beleid 2018-2022 wordt nu al vooruitlopend op de verkiezingen in samenspraak met het bedrijfsleven concreet gemaakt. Voerendaal Actief wil ook de komende 4 jaar sterk maken voor onderstaande punten: 

 • Mogelijkheden scheppen om economische kansen op het gebied van recreatie en toerisme beter te benutten. 
 • De gemeente die als ambassadeur optreedt voor het lokale bedrijfsleven.
 • Een actief ondernemersbeleid, dit in het belang van de welvaart, de samenhang en de leefbaarheid van de kernen
 • Ondernemerschap buiten de bedrijventerreinen moet bestaansrecht kunnen hebben. Dit in het belang van de gemeenschap. Enige flexibiliteit in bestemmingsplannen moet gehanteerd worden. Daarmee niet de belangen van anderen uit het oog verliezend. 
 • Nog meer startende en gevestigde bedrijven moeten geholpen worden met alle reeds beschikbare faciliteiten en begeleidingstrajecten.
 • Indien ondernemers aanvullend behoefte aan begeleiding hebben, moeten andere partijen in de markt worden ingezet.
 • Ondernemingen naar onze gemeente trekken die voor een gezond voorzieningenniveau zorgen. 
 • Lokale ondernemers moeten een actieve rol hebben in toerisme en recreatie in Voerendaal.
 • De koppeling tussen lokaal ondernemerschap en zorg kan goede oplossingen bieden voor eventuele lokale problemen. Burgerinitiatieven, als voorbeeld particuliere zorgcollectieven, kunnen rekenen op steun van ons.
 • Periodiek overleg met het bedrijfsleven is een vereiste. Daarbij kan de inzet van het bedrijfsleven ook bij niet-economische aspecten aan de orde zijn.
 • Het faciliteren van (startende) kleine ondernemingen.
 • Voerendaal moet in de regio herkenbaar blijven als een gemeente met een goed ondernemersklimaat: goede verkeersontsluiting, goed opgeleid personeel, recreatie, etc. Kortom de voorzieningen van een kleine gemeente met het voordeel van grote steden in de regio.
 • Een inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij ook lokale bedrijven een reële kans hebben, zonder daarbij inbreuk te maken op de Nationale en Europese aanbestedingsregels. Uitgaven komen daardoor zo veel mogelijk terecht in de directe omgeving binnen de gemeente, waar die middelen ook weer in het voordeel van de lokale economie en het verenigingsleven worden besteed.

 

 4. Goede, bereikbare (zorg)voorzieningen 

 

Mensen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en participeren in hun vertrouwde omgeving door middel van:

 • Het uitbouwen van de zorgsteunpunten
 • Het in stand houden en waar mogelijk versterken van het aanbod van voorzieningen (van winkel tot café, van brievenbus tot wijksteunpunt)
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van voorzieningen
 • In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet er meer samenhang aangebracht worden in de voorzieningen. De gemeente moet die voorzieningen beter toegankelijk maken en bekendheid geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gerichte voorlichting voor jongeren op het gebied van alcohol, drugs en verslaving
 • Levensloopbestendige woningen en voorzieningen om zo de samenhang te bevorderen door behoud van jong en oud naast elkaar
 • Doorgroeiwoningen met voldoende ruimte voor starters
 • Een voorzieningenniveau dat voorziet in de behoeften van alle leeftijdscategorieën en doelgroepen
 • Sociale controle en waakzaamheid terugbrengen als zorg voor elkaar
 • Stimuleren van het verenigingsleven (sport, muziek, vertier, buurtniveau, etc.)
 • Mobiliteit, verkeersveiligheid en het in stand houden van ons openbaar vervoer
 • ​Goed seniorenbeleid bij
 • Passende oplossingen voor verenigingen
 • Parkeren bij winkels kernplan
 • Meer toezicht op parkeerplaatsen bij de Joffer, station Klimmen/Ransdaal en Voerendaal

 

5. Woningen, geschikt voor jong, oud, particulier en huur

 

Voerendaal Actief streeft naar een passend huisvestingsprogramma door het woningprogramma (bouw en renovatie) nog beter af te stemmen op de veranderende woonwensen en de bevolkingskrimp. Het stimuleren van duurzaamheid en energiezuinig bouwen past daarbinnen.

 

 

6. Koesteren en ondersteunen van onze vrijwilligers en mantelzorgers 

 

Vrijwilligerswerk moet blijvend meer waardering en ondersteuning van de gemeente krijgen. Voerendaal Actief wil een impuls geven aan vrijwilligerswerk en mantelzorg door:

 • Vrijwilligers te stimuleren en te faciliteren, o.a. via begeleiding door verenigingsconsulenten.
 • Mantelzorgers zodanig ondersteunen, dat zij niet overbelast raken en hun zorgtaken kunnen blijven uitvoeren.

7. Zorgen voor elkaar: vangnet voor iedereen die op hulp is aangewezen

 

Mensen met een uitkering bewegen naar werk of naar ondernemerschap heeft een win-win-win effect (geen uitkering, eigen salaris, sociale betrokkenheid via werk en creëren van werkgelegenheid). Voerendaal Actief wil de werkeloosheid bestrijden door:

 • Mensen gericht te begeleiden naar werk, bijvoorbeeld bij onze lokale ondernemers.
 • De jeugdwerkeloosheid krachtig aan te pakken in samenwerking met Zuid-Limburgse partners.
 • Bij schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten moet het schoolbestuur haar verantwoordelijkheid nemen.

Voerendaal Actief wil niet-werkenden ondersteunen door:

 • Sociale activering via o.a. vrijwilligerswerk.
 • Over uitstroom uit de uitkering zijn door een, door Voerendaal Actief voorbereide, motie met de ISD Kompas (sociale dienst) prestatieafspraken gemaakt. 
 • Voor mensen of bedrijven die tijdelijk aanspraak maken op bijstand, moet al het mogelijke in het werk gesteld worden, dat dit slechts van tijdelijke aard is. 

Met het aanbestedingsbeleid van de gemeente zou zowel de economische als de sociale werkgelegenheid gestimuleerd kunnen worden. 

 • Sociale werkgelegenheid wordt gecreëerd door werkplekken te creëren voor mensen met een uitkering of bijvoorbeeld leerwerkplekken voor scholieren. 
 • Economische werkgelegenheid betreft de werkgelegenheid die extra gecreëerd wordt doordat er meer werk is. 
 • Inzet van sociale werkplekken bij opdrachten van de gemeente, is een reële manier om mensen in contact te brengen met het bedrijfsleven en in het ritme van een arbeidsproces te krijgen (social return). 

 

8. Meer verkeersveiligheid en leefbaarheid 

 

Een goed gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid moet ook in de periode 2018-2022 weer bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Goed onderhouden wegen en voet- en fietspaden zijn hierbij essentieel. Het meerjarig investerings- en onderhoudsprogramma vormt de basis, maar moet telkens worden afgezet tegen actuele problemen. Zo hebben goede en verkeersveilige fietsverbindingen rond scholen voor Voerendaal Actief de hoogste prioriteit. Met de toenemende mobiliteit per gezin kunnen we onze ogen bovendien niet sluiten voor de toenemende stroom auto’s rond de scholen. Voorzieningen moeten getroffen worden om overlast en gevaar te voorkomen. Voor verkeersoverlast vanuit andere gemeenten moet gewaakt worden en aan de orde worden gesteld. Verkeer van buitenaf brengt, mits goed aangestuurd, echter ook kansen. Zo kunnen de openbaar vervoersknooppunten de uitvalsbasis zijn voor toeristische trekpleisters en maken de 2 stations in Voerendaal onze gemeente interessant voor forensen die zich hier graag vestigen. Ter compensatie aan de verstening en als getuigenis van Voerendaal als groene poort van Parkstad, zou de inkomende infrastructuur geflankeerd moeten worden door openbaar groen. Op het gebied van verkeersveiligheid streeft Voerendaal Actief naar het tegengaan van doorgaand vrachtverkeer in de woonkernen en is zij voorstander van het nemen van extra maatregelen voor het borgen van de veiligheid rond de scholen en accommodaties. Ook de aanpak van de parkeerproblematiek bij de Brede School in Voerendaal is hiervan een sprekend voorbeeld. (30 km overtreders niet alleen bestraffend toespreken maar handhaven).

 

Op het gebied van sociale veiligheid zal Voerendaal Actief oplossingen blijven zoeken voor het fenomeen “hangjongeren”. Dit doet onze fractie door in gesprek te blijven met de jongeren. In plaats van verwijtend op te treden worden jongeren betrokken bij de oplossingen. De contactfunctionaris dient hierbij een voortrekkersrol te vervullen.

 

Daarnaast willen wij werk maken van strenger optreden bij overtredingen en overlast. Dit onder meer door een adequaat 'Lik-op-stuk' beleid en het aanpakken van notoire overtreders op alle mogelijke fronten. Overlast, vandalisme en criminaliteit moeten direct bij de bron worden aangepakt. 

 

 

9. Veilige omgevingen school- en sportvoorzieningen

 

Sport, cultuur en recreatie betekent ontplooien en ontmoeten. Sport en sportbeleid zijn vanuit maatschappelijk oogpunt zeer belangrijk. Het betrekt mensen actief. Het beïnvloedt de normen en waarden, de gezondheid, de ontwikkeling, het verbindt en bevordert de lokale economie.

 • De sportaccommodaties moeten voldoen aan de richtlijnen. Sporten die alleen buiten de gemeente worden aangeboden, maar die ook van belang worden geacht voor de bewoners, moeten voldoende toegankelijk kunnen zijn.
 • De accommodaties moeten goed en duurzaam zijn ingericht.
 • Ook de meer kleinschalige sporten moeten in de buurten worden gestimuleerd. Wij ondersteunen gezelschaps- en behendigheidssporten die de samenhang in de buurten kunnen bevorderen.

 

10. Respect voor medemens en milieu en daarom inzetten op duurzaam energiebeheer en –gebruik.

 

Als het aan Voerendaal Actief ligt, wordt er een actief programma opgezet op het gebied van nieuwe energie. Bij projecten van de gemeente zouden plaatselijke bedrijven, waar mogelijk, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de milieudoelstellingen. Zo kan het bij bepaalde aanbestedingen wenselijk zijn de voorkeur te geven aan bedrijven met een milieukeurmerk. Daarnaast werd reeds gesteld, dat duurzaamheid en energiebeheer binnen de woningbouwprojecten een niet weg te denken factor is. Voerendaal Actief wil verder werken aan maatregelen ter bescherming van het milieu door te onderzoeken of een verdergaande scheiding van afval mogelijk is om daardoor samenwerkend de kosten voor de inwoners van afvalinzameling en -verwijdering te beperken. Beter scheiden van afval wordt daarmee beloond en niet bestraft. Ook mogelijkheden tot het stimuleren en verbeteren van slimme energietoepassingen in woonwijken en op bedrijventerreinen hebben en krijgen onze verbeterende aandacht. Wellicht kan het lokale bedrijfsleven in staat worden gesteld een centrale rol te spelen bij milieumaatregelen bij particulieren en bedrijven. 

In het kader van duurzaamheid is het bovendien van belang, dat voldoende ruimte voor agrarisch gebruik wordt behouden en dat agrariërs waar mogelijk meer betrokken worden bij de invulling en het onderhoud van het landschap. Natuurlijk bosbeheer en het toegankelijk houden van het bos voor wandelaars moet hand in hand gaan en de natuur in de woonkernen (groen en blauw) moet versterkt worden. 

 

 

 

 

11. Koesteren en waarderen van ons historisch en cultureel erfgoed met de nadruk op toeristische waarde

 

Voerendaal Actief wil het beeldbepalend karakter van onze gemeente behouden en de uitstraling versterken door het behouden van het cultureel erfgoed en de historisch waardevolle archeologische vondsten/ gebouwen door o.m. hiervoor nieuwe bestemmingen te vinden of door de geschiedenis van Voerendaal als bijvoorbeeld kastelendorp toegankelijk en zichtbaarder te maken voor de burger. Wij willen het toeristisch ondernemerschap, dat (hierbij) kan ontstaan door de typische karakteristiek van Voerendaal, een steun in de rug geven.

 

12. Aandacht voor gezond leven en (bewegings)onderwijs

 

Jeugd en jongeren: Voerendaal Actief streeft naar een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid. Daarbij vinden wij onderstaande punten van belang:

 • Het aanbieden van activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar én hun ouders gericht op het voorkomen van achterstanden, het verstandig omgaan met geld en het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik. 
 • Het beter op elkaar afstemmen van school, kinderopvang, ontspanning en ontwikkeling buiten school.
 • Het behouden en versterken van de basisschool in elk van de kerkdorpen.
 • Het bewegingsonderwijs tijdens schooltijd waar nodig te verbeteren en uit te breiden.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin te laten fungeren als ‘spin in het web’ bij de aanpak van opvoedingsproblemen.
 • Voldoende voorzieningen voor jongeren- en ouderenonderwijs (stimuleringsmaatregelen), match met het lokale bedrijfsleven.
 • Daarnaast moet de gemeente zich sterk maken voor uitwisseling van kennis tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Veel kennis bij onze inwoners en voorzieningen worden momenteel nog niet voldoende aangeboord omdat men zich niet bewust is van de betekenis die andere partijen kunnen hebben.

 

Voerendaal Actief streeft ernaar om sporten en bewegen te stimuleren door middel van:

 • Het behouden van de sportaccommodaties in elke kern of samenwerkende kernen, door het stimuleren van multifunctioneel gebruik. Denk hierbij aan het gebruik laten maken door scholen van de accommodaties (bijvoorbeeld aan de complexen in Voerendaal en Klimmen, die direct naast de school liggen).
 • Het binnenhalen en faciliteren van belangrijke sportevenementen.
 • Verdere afstemming met het subsidiebeleid.

 

13. Géén herindeling, Voerendaal blijft ons groene Voerendaal. Wel samenwerken waar nodig.

 

Voerendaal is een sterke en zelfstandige gemeente met duidelijk een eigen visie op de toekomst. Vanuit de rijksoverheid wordt echter steeds meer de nadruk op schaalgrootte gelegd en wordt de druk opgevoerd door het decentraliseren van taken van rijksoverheid naar lokale overheid. Om de kwaliteit van de dienstverlening naar de toekomst te kunnen borgen zullen we slim moeten gaan samenwerken met andere gemeenten. Zo is de strategische samenwerking binnen Parkstad Limburg van belang voor wat betreft de economie en de woningmarkt. Op andere onderdelen, als bijvoorbeeld groen, plattelandstoerisme en decentralisatie van de zorg, zullen steeds meer uitvoerende taken met andere gemeenten kunnen worden opgepakt om de kwaliteit en continuïteit te borgen en kosten te besparen. Op deze wijze willen wij voorkomen met ons mooie Voerendaal, op te gaan in één grote stad.